Hệ thống tài khoản – 627. Chi phí sản xuất chung.

Chào mừng bạn đến với Blog Tỷ Giá! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung và cách áp dụng nó vào kế toán doanh nghiệp. Hãy cùng khám phá nhé!

Nguyên tắc kế toán

Tài khoản 627 được sử dụng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở các phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,… phục vụ sản xuất sản phẩm và thực hiện dịch vụ. Đây bao gồm các khoản chi phí như lương nhân viên, khấu hao tài sản cố định, bảo hiểm xã hội, y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến phân xưởng.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung được phân thành 6 tài khoản cấp 2:

 • Tài khoản 6271 – Chi phí nhân viên phân xưởng: Phản ánh các khoản tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên quản lý và nhân viên phân xưởng, bộ phận sản xuất.
 • Tài khoản 6272 – Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí vật liệu xuất dùng cho phân xưởng, bao gồm vật liệu sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định, công cụ, dụng cụ và chi phí lán trại tạm thời.
 • Tài khoản 6273 – Chi phí dụng cụ sản xuất: Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ xuất dùng cho hoạt động quản lý của phân xưởng, bộ phận sản xuất.
 • Tài khoản 6274 – Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao tài sản cố định được sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất và tài sản cố định dùng chung cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất.
 • Tài khoản 6277 – Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất, bao gồm chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài, chi phí điện, nước, điện thoại, tiền thuê tài sản cố định và chi phí trả cho nhà thầu phụ (đối với doanh nghiệp xây lắp).
 • Tài khoản 6278 – Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí khác được thanh toán bằng tiền ngoài các chi phí đã kể trên, phục vụ cho hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Trong quá trình kế toán, chúng ta cần thực hiện các bước phù hợp để phản ánh đúng chi phí sản xuất chung. Dưới đây là một số giao dịch kinh tế chủ yếu và cách kế toán tương ứng:

 • Khi tính tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp cho nhân viên phân xưởng, ghi nợ tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6271) và có tài khoản 334 – Phải trả người lao động.
 • Khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp và các khoản hỗ trợ người lao động, ghi nợ tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6271) và có các tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3386).
 • Khi xuất vật liệu dùng chung cho phân xưởng, ghi nợ tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6272) và có tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu.
 • Khi xuất công cụ, dụng cụ sản xuất cho phân xưởng, ghi nợ tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6273) và có tài khoản 153 – Công cụ, dụng cụ.
 • Khi trích khấu hao tài sản cố định cho phân xưởng, ghi nợ tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6274) và có tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ.
 • Khi chi phí điện, nước, điện thoại của phân xưởng, ghi nợ tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung (6278) và có các tài khoản khác như 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.
 • Cuối kỳ, kế toán tiến hành tính toán và kết chuyển chi phí sản xuất chung vào tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang hoặc tài khoản 631 – Giá thành sản xuất.

Kết luận

Hy vọng rằng sau bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung và cách áp dụng nó vào kế toán doanh nghiệp. Đây là một yếu tố quan trọng giúp bạn theo dõi và quản lý hiệu quả các chi phí sản xuất chung. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chủ đề liên quan, hãy truy cập Blog Tỷ Giá để khám phá những thông tin hữu ích khác.