Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Khái niệm cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu và trái phiếu là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Để hiểu rõ hơn về cả hai, chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật doanh nghiệp 2020, cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật chứng khoán 2019, cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật chứng khoán 2019, trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Những điểm giống và khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau:

 • Cổ phiếu và trái phiếu đều là phương thức để công ty huy động nguồn vốn.
 • Cổ phiếu và trái phiếu đều là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu.

Điểm khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu như sau:

Về bản chất:

 • Cổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ công ty.
 • Trái phiếu là chứng chỉ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành và quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của chủ sở hữu.

Về chủ thể có thẩm quyền phát hành:

 • Đối với cổ phiếu, chỉ có công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu. Công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phiếu.
 • Đối với trái phiếu, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn đều có quyền phát hành trái phiếu.

Tư cách chủ sở hữu:

 • Cổ phiếu: Người sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông của công ty cổ phần.
 • Trái phiếu: Người sở hữu trái phiếu không phải là thành viên hay cổ đông của công ty, họ trở thành chủ nợ của công ty.

Quyền của chủ sở hữu:

 • Đối với cổ phiếu, người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần trở thành cổ đông của công ty và có những quyền khác nhau trong công ty. Người sở hữu cổ phiếu của công ty cổ phần được chia lợi nhuận, tuy nhiên lợi nhuận này không ổn định mà phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Họ có quyền tham gia vào việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty, tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty, trừ cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại không được dự họp Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết các vấn đề của công ty.
 • Đối với trái phiếu, người sở hữu trái phiếu do công ty phát hành được trả lãi định kì, lãi suất ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Thời gian sở hữu:

 • Cổ phiếu không có thời hạn cụ thể, nó phụ thuộc vào ý chí và quyết định của chủ sở hữu cổ phiếu.
 • Trái phiếu có một thời hạn nhất định được ghi trong trái phiếu.

Hệ quả của việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu

 • Kết quả của việc phát hành cổ phiếu sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.
 • Kết quả của việc phát hành trái phiếu sẽ làm tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của công ty nhưng không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu.

Việc hiểu rõ về cổ phiếu và trái phiếu là điều quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về cả hai khái niệm này.

Nguồn: Blog Tỷ Giá