IMF xác định trọng số tiền tệ mới cho giỏ định giá SDR

Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây đã hoàn thành đánh giá định kỳ 5 năm một lần về phương pháp định giá rổ tiền tệ tạo nên Quyền rút vốn đặc biệt (SDR). Đánh giá này bao gồm thành phần và tỷ trọng của rổ tiền tệ SDR. Ban điều hành cũng xem xét các công cụ lãi suất tương ứng được sử dụng để xác định lãi suất SDR. Tỷ trọng rổ tiền được cập nhật sẽ có hiệu lực ngày 1/8/2022.

Lần xem xét định giá SDR gần nhất hoàn tất vào năm 2015. Theo phương pháp định giá SDR hiện tại, rổ tiền tệ SDR được xem xét 5 năm một lần trừ khi có những phát triển trong kỳ chứng minh cho đánh giá trước đó.

Việc xem xét hiện tại diễn ra chậm hơn khoảng một năm so với dự kiến ​​ban đầu (tháng 3/2021), vì Ban điều hành đã quyết định gia hạn cho đến ngày 31/7/2022 để ưu tiên cho các công việc liên quan đến ứng phó của Quỹ đối với đại dịch COVID-19, bao gồm các công việc liên quan đến phân bổ SDR chung năm 2021.

Phương pháp định giá SDR hiện tại, bao gồm các tiêu chí lựa chọn để đưa vào rổ và các phương pháp luận để xác định trọng số các loại tiền tệ và số lượng tiền tệ trong rổ tiếp tục được duy trì, đồng thời chính thức hóa phương pháp thống kê hiện tại và phương pháp thống kê được chấp nhận để xử lý các lỗ hổng dữ liệu .

Các giám đốc đã nhất trí duy trì thành phần hiện tại của SDR là tài sản dự trữ quốc tế do IMF tạo ra để bổ sung vào nguồn dự trữ chính thức của các nước thành viên. Họ cũng đồng ý rằng tiêu chí xuất khẩu và 1 tiêu chí sử dụng tự do cần tiếp tục được sử dụng để quyết định các thành phần tiền tệ của rổ. Họ cũng đồng ý duy trì phương pháp được giới thiệu trong đánh giá năm 2015 để xác định trọng lượng và số lượng tiền tệ trong giỏ SDR.

Các giám đốc đồng tình, cả đại dịch COVID-19 và những tiến bộ trong Fintech cho đến nay đều không có tác động lớn nào đến vai trò tương đối của tiền tệ trong rổ SDR. Họ kêu gọi giám sát liên tục các tác động đối với khung định giá SDR từ Fintech và các phát triển khác, bao gồm cả sự phân mảnh kinh tế và tài chính tiềm ẩn và lạm phát cao.

Các giám đốc khuyến khích các đánh giá trong tương lai bao gồm phân tích sâu hơn về các trọng số được sử dụng trong công thức để đảm bảo rằng nó tiếp tục nắm bắt đầy đủ vai trò của tiền tệ trong thương mại toàn cầu và thị trường tài chính. Họ đồng ý rằng khoảng trống dữ liệu cho các chỉ số được sử dụng trong đánh giá định giá SDR nên được giải quyết bằng cách sử dụng dữ liệu có sẵn trong khoảng thời gian 5 năm liên quan phù hợp với thực tiễn trước đây, đồng thời tiếp tục tìm hiểu các biến thay thế để giảm thiểu khoảng cách dữ liệu.

IMF lưu ý, dựa trên sự phát triển của thị trường thương mại và tài chính trong giai đoạn 2017-2021, các trọng số cập nhật trong rổ SDR duy trì cùng thứ hạng của các trọng số ban đầu được đặt ra trong đánh giá năm 2015, với tỷ trọng cao hơn một chút đối với đồng USD và đồng Nhân dân tệ và theo đó, tỷ trọng thấp hơn một chút đối với bảng Anh, Euro và Yên Nhật. Cụ thể: đồng USD chiếm 43,38 %, Euro 29,31%, Đồng Nhân dân tệ 12,28 %, Yên Nhật 7,59% và Bảng Anh 7,44%. Đối với lãi suất SDR, cách tính sẽ tiếp tục được xác định là bình quân gia quyền của lãi suất trên các công cụ tài chính ngắn hạn trên thị trường của các loại tiền tệ bao gồm rổ SDR.

Việc đánh giá SDR tiếp theo sẽ diễn ra trên cơ sở 5 năm, sẽ được kết thúc trước cuối tháng 7/2027.